ADR-transporter – farligt gods

Transporter av farligt gods har specifika regler. Denna typen av transporter kräver kunskap och aktsamhet, främst med tanke på hur de farliga egenskaper många av lasterna innehåller. För att få transportera farligt gods så krävs utbildning och licens.
I huvudsak är alla våra fordon är utrustade för ADR, såväl flytande bulk som torrbulk.

Majoriteten av våra chaufförer innehar korrekt licens och alla genomgår en ADR utbildning hos Aleso, som kontinuerligt uppdateras efter rådande regler.
Myndigheten för samhällsskydd, MSB, är en statlig myndighet som arbetar för att utveckla samhällets förmåga och förebygga, samt hantera kriser och olyckor. Hos dom finns alla regler, samt, information kring vad som är lagstadgat vid transport av farligt gods.

Syftet med utbildningen är att göra föraren, eller medarbetaren medveten om vilka risker som kan uppstå och vilka regler som då ska tillämpas. Allt för att förebygga olyckor. Allt för att du som kund ska kunna känna dig trygg med att ha oss på Halléns som transportör. Vi har lång erfarenhet av farligt gods och transporterar denna typ frekvent, så ditt gods är i trygga händer.

Transporterna av farligt gods, innehåller ofta ämnen och föremål som kan orsaka skador på miljö, människor eller egendom, om de inte hanteras aktsamt. Vi på Halléns är rutinerade inom transporter av farligt gods och genomför allt enligt rekommenderade lagar och regler.

Våra ambitioner innefattar de mest tillförlitliga, miljöanpassade och säkra transporter på marknaden. Vår strategi för att behålla förtroende och långvariga kundrelationer är att vara på rätt plats, i rätt tid, med rätt utrustning och last – till rätt pris.
Vi på Halléns vill att du som kund ska känna dig trygg och om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.

Vi på Halléns Transport & Logistics AB har en Miljöpolicy där vårt mål är att vårt agerande i branschen styrs utifrån vad som är tekniskt möjligt, ekologiskt motiverat och ekonomiskt rimligt, med hänsyn till kundens ställda krav. Allt kring vår Miljöpolicy är fastlagd av vår högsta ledning och är på den grund vi fastställer våra detaljerade miljömål.
Det uppnås bland annat genom följande sätt;
Att vi på Halléns ska skapa handlingsprogram och verksamhetsrutiner för ständig förbättring och hållbar utveckling. Att vi skall utföra våra tjänster med ständig minskad påverkan på miljön utan att försämra kvalitén. Att vi ska sträva efter att förbättra sättet vi använder oss av våra resurser.
Vi strävar efter att vi ska betraktas som ett miljömedvetet transportföretag.
Välkommen till oss på Halléns Transport & Logistics AB.