Miljöpolicy

Miljöpolicy

Halléns Transport & Logistics AB säljer och utför in- och utrikes transporter. Transporter har bevisligen en påverkan på miljön och därför anser vi att omsorg om miljön och miljörelaterade frågor är viktiga. Vårt agerande styrs utifrån vad som är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och med hänsyn tagen till ställda kundkrav.

Detta skall uppnås genom att:
 • Vi skall respektera och följa regler och lagar samt ha god framförhållning inför framtida
  lagändringar
 • Vi skall utföra våra tjänster med ständigt minskad miljöpåverkan utan att kvaliteten
  försämras
 • Vi skall skapa och underhålla handlingsprogram och verksamhetsrutiner för ständig
  förbättring och hållbar utveckling
 • Vi skall göra miljöpolicyn känd för alla i företaget och göra den tillgänglig externt
 • Vi skall ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser
 • Vi skall förebygga incidenter och olyckor som negativt påverkar miljö, hälsa och
  material
 • Vi skall på marknaden betraktas som ett miljömedvetet transportföretag

Vår miljöpolicy är fastlagd av den högsta ledningen och utgör grunden för fastställande av våra övergripande och detaljerade miljömål. Miljöpolicyn är kommunicerad till alla anställda hos Halléns genom verksamhetssystemet HVS samt till alla lejåkare genom våra årliga avtal.