Halléns Transport & Logistics AB är kvalitetscertifierat enl. ISO 9001 sedan 1995 och miljöcertifierat enl. ISO 14001 sedan 2002. Bägge dessa standarderna är del av ett internt verksamhetssystem kallat HVS. Till detta har införts arbetsmiljö enl. AFS 2001:1, trafiksäkerhetsarbete enl. Sveriges Åkeriföretags rekommendationer samt ett antal företags- och kundspecifika säkerhetsrela-terade instruktioner.

Sedan november 2010 är bägge våra kontor även SQAS-granskade och godkända av SP Certifiering. Att vara SQAS-granskad (och godkänd) innebär att man lever upp till högt ställda krav som petrokemiindustrin via CEFIC ställer inom områden som säkerhet, hälsa, miljö och kvalitet. Läs mer om detta på SP Certifierings hemsida (länk).

Sedan september 2013 är våra bägge kontor även godkända och certifierade som godkänd ekonomisk aktör (AEO = Authorized Economic Operator) inom områdena säkerhet och skydd. Tullverket, som är EU:s representant i Sverige, genomförde revisionen genom att granska vårt verksamhetssystem HVS och godkände därefter detta och tilldelade oss ett AEOS-certifikat, numera ett AEOS-tillstånd, och placerade oss på steg 4 i tullsystemet Servicetrappan. Läs mer om detta på Tullverkets hemsida (länk)

Med detta i bagaget är det vår ambition att erbjuda våra kunder de mest tillförlitliga, säkra och miljöanpassade transporterna som står till buds och vår strategi är att utveckla och bibehålla långvariga relationer med våra kunder.

Vårt motto är att vara på rätt plats, i rätt tid, med rätt utrustning och last - och till rätt pris. Ordning och reda med andra ord.

Kvalitetspolicy - Miljöpolicy - Trafiksäkerhetspolicy

Våra certifikat: